Καλωσορίσατε στον ανανεωμένο δικτυακό τόπο της Ερευνητικής Ομάδας που δρα­­­στη­ριοποιείται στη γνωστική περιοχή της Α­­σφά­λειας Πλη­ρο­φοριών και Προ­­­στα­­­σί­ας Κρίσιμων Υ­πο­δο­μών. Η Ερευνητική Ομάδα μας ιδρύθηκε στο πλαί­σιο του Τμή­­μα­­τος Πλη­­ροφορικής του Οι­κο­­νο­μι­κού Πανεπιστημίου Α­θη­νών και λει­τουρ­γεί με βά­ση την ακαδη­μα­ϊ­κή δε­ο­ντο­λο­γία και πρακτική. Ο δικτυακός τό­πος τον ο­ποίο ε­πι­­σκέ­­πτε­­στε τώρα είναι ενεργός από το Μάη του 2005 και α­ποτελεί μέσο ε­πι­κοι­­­­­νω­νίας και προώθησης της συνεργασίας μας με ό­σους εν­δι­α­φέ­ρο­νται για τη γνωστική αυτή περιοχή.

Μέσω του διακτυακού τόπου απευθυνόμαστε, πρώτα απ’ όλους, σε προπτυχια­κούς και με­­ταπτυχιακούς φοι­­­τη­­­τές. Ειδικότερα, απευθυ­νό­μα­στε στους φοι­τη­τές ε­κεί­­νους που εν­δι­αφέρονται να αν­τ­­λήσουν πλη­ρο­φο­ρι­α­κό υ­λικό και να α­νταλ­­­­λά­ξουν μαζί μας α­­­­­­­­πό­ψεις και προβληματισμούς για ζητή­μα­τα της γνω­­­στι­­κής αυ­τής πε­­­ριοχής.­

Α­πευθυνόμαστε, επίσης, σε ερευ­νη­τές και με­λε­τη­τές που ενδια­φέ­ρο­νται να ε­­­­νη­­με­ρωθούν για τα ερευνητικά και με­λε­τητικά έργα που έχει εκ­­πο­νή­σει η Ερευνητική Ομάδα μας, καθώς και για τις ε­πι­στη­μο­­­νικές εργασίες που έ­χουν εκ­πονήσει τα μέλη της.

Περαιτέρω, απευθυνόμαστε στους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιω­τι­κού το­­μέ­­α. Τα στελέχη των οργανισμών αυτών μπορούν, μέσω του δι­κτυ­α­κού μας τόπου, να ενημερωθούν για τις δε­ξιότητες και την εμπειρία των με­­λών της Ερευνητικής Ομάδας μας. Μπορούν, επίσης, να ενημερωθούν για τα έρ­γα που έχουμε εκ­πο­νή­­σει, τό­σο στη χώρα μας, όσο και δι­ε­­θ­­νώς.

Απευθυνόμαστε, τέλος, σε κάθε επιστήμονα που ενδιαφέρεται να δι­ε­ρευ­νή­σει τη δι­ε­πα­φή και αλληλεπίδραση της γνω­στι­κής μας πε­­ρι­οχής με άλλα πε­­δί­­α του ε­πι­­στη­τού. Τέτοια πεδία είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτά που ανα­φέ­­ρο­­νται σε ζητήματα αν­θρώ­πινων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, ιστορίας των ΤΠΕ, τεχνολογικού α­κτι­­βι­­­σμού, πο­­­λι­τι­­­­κής α­­νυ­πα­­­­­κο­ής, συμ­με­το­χι­κής δη­μι­ουργίας κ.ά.

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και να α­ξι­­­ο­ποι­­­­ή­σετε το δι­­­­­­α­­­θέ­­­­σιμο πληροφοριακό υλικό. Καλωσορίζουμε την κριτική και τα σχόλιά σας. Περιμένουμε ι­­δέες που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελ­τί­ω­ση του δι­κτυ­α­κού τόπου. Καλή περιή­γη­ση!

Φεβρουάριος 2024

Καθηγητής Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης