Έμπειρη Ερευνήτρια

e-mail: mtheohar at aueb dot gr

Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ασφάλεια στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες), Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010)
 • M.Sc. (Πληροφοριακά Συστήματα), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2004)
 • Πτυχίο Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002)

Αρμοδιότητες στην Ερευνητική Ομάδα

Έμπειρη Ερευνήτρια

Τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα

 • Ανάλυση Επικινδυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Η εκ των έσω απειλή (insider threat)
 • Κρισιμότητα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών

Επαγγελματική εμπειρία

Συμμετείχε ως ερευνήτρια - μελετήτρια στα εξής έργα:

 • ΣΦΙΓΞ: Εύρωστες διαδικτυακές υπηρεσίες: Διάκριση ανθρώπου ή μηχανής με διαδραστικά ηχητικά μέσα, ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (2011-2013).
 • S-PORT: Ένα ασφαλές συνεργατικό περιβάλλον για τη δημιουργία μεθοδολογιών αποτίμησης επικινδυνότητας, δημιουργίας σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας και κέντρων αποκατάστασης καταστροφών, για πληροφοριακά συστήματα λιμένων, ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ((2011-2013).
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Πληροφοριακών Συστημάτων Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ (2009).
 • Spam in Internet Telephony Detection Services, European Commission, IST/COOP Programme, CRAFT Project (2006-08).
 • Προστασία Κρί­σιμων Πλη­­ροφορια­κών και Επι­κοι­νω­νιακών Υπο­δο­μών της Δη­μόσιας Διοίκησης (2008).
 • Μελέτη Ασφάλειας Oλο­κλη­ρω­μένου Πληροφοριακού Συστήματος ΚΔΝ “Ρα­πτάρ­χης” (2007).
 • Μελέτη Ασφάλειας Πλη­ρο­φοριακών και Επικοι­νω­νιακών Συ­στη­μάτων CΟS­MOLINE (2007).
 • Μελέτη εφαρµογής πι­λο­τι­κού έργου έξυπνων καρ­τών στην Κοινωνική Α­σφά­­λιση και Υγεία (2006).
 • Μελέτη Ασφάλειας Συ­στη­μάτων Πληροφορικής Νο­μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Διεύθυνση Πολεοδομίας και Εμπορίου, Διεύθυνση Ανώνυμων Εταιρειών (2006).
 • Μελέτη Ασφάλειας Πλη­ρο­φοριακών και Επι­κοι­νω­νι­ακών Συστημάτων Hel­las­-SAT AE (2006).
 • Μελέτη Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Γενικού Περιφερειακού Λαϊκού Νοσοκομείου (2006).
 • Μελέτη Ασφάλειας Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών (2005).
 • Μελέτη Ασφάλειας Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (2005).
 • Μελέτη Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (2004).
 • Μελέτη Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας (2004).
 • Προστασία και Ασφάλεια επιβατικού κοινού, προσωπικού, εγκαταστάσεων και μέσων Αττικό Μετρό (2004).
 • Τεχνικές και Διαδικασίες Ασφάλειας και Προστασίας Κρίσιμων Εγκαταστάσεων Αττικό Μετρό (2004).

Άλλες δραστηρίοτητες

Εργάσθηκε ως διαχειρίστρια στην Ερευνητική Ομάδα Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2005-2008).

Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει, μέχρι σήμερα, 17 επιστημονικές εργασίες, στις οποίες έχουν γίνει, μέχρι σήμερα, περισσότερες από 40 αναφορές.

Έχει λάβει μέρος στην επιστημονική επιτροπή συνεδρίων (CRITIS 2011, TrustBus 2011, SECRYPT 2011), στην οργανωτική επιτροπή των IFIP/SEC 2012 και ESORICS 2010, ενώ έχει επιτελέσει εξωτερικός κριτής σε πλήθος συνεδρίων και σε περιοδικά, όπως Computers & Security (Elsevier) και Journal of Systems and Software (Elsevier).