Τελικές Βαθμολογίες Τμήματος Μερικής Φοίτησης 2021-23  

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Εννοιολογική θεμελίωση: Βασικές έννοιες και ορισμοί.
  • Μορφότυποι κυβερνοασφάλειας και τεχνολογικά παραδείγματα.
  • Θεωρία τεσσάρων ασυνεχειών.
  • Κομβικές τεχνολογίες διαχείρισης κυβερνοασφάλειας (αποτίμηση επικινδυνότητας, διαχείριση ψηφιακής ταυτότητας, αντι-ιομορφικό λογισμικό, κρυπτοσυστήματα).
  • Παραδείγματα (paradigms) ΤΠΕ και μορφότυποι κυβερνοασφάλειας.
  • Προστασία ψηφιακών υποδομών (ενέργεια, δίκτυα πληροφόρησης κλπ.).
  • Κυβερνοασφάλεια στο (Βιομηχανικό) Διαδίκτυο των Αντικειμένων ((Ι)ΙοΤ).
  • Διοίκηση κυβερνοασφάλειας: Κοινωνικο-πολιτικό συμφραζόμενο, hacking και hacktivism, κυβερνοσυγκρούσεις (cyber warfare), ψευδο-ειδήσεις (fake news), ιδιωτικότητα (privacy) σε ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα (open social networks), κρυπτοσυστήματα, διεθνείς σχέσεις και συγκρούσεις (Enigma Machine, Purple Code, Clipper Chip κ.λπ.).
  • Ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες: Μέθοδοι και μέσα αντιμετώπισης τεχνολογιών και δράσεων αυταρχισμού και κοινωνικού ελέγχου.

Υλικό για τις διαλέξεις του μαθήματος

download pdf version Εννοιολογική Θεμελίωση

 1η Διάλεξη στην Προστασία Κρίσιμων Υποδομών Αερολιμένων

 2η Διάλεξη στην Προστασία Κρίσιμων Υποδομών Αερολιμένων

 Ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας βάσει προτύπων

 CISSP Security Governance & Risk Management Domain

 Risk Assessment: STORM Method & Tool

 Risk Assessment ISO27005 Example

 Risk Assessment 2nd Example

 Risk Treatment Example

download pdf version Ευπάθειες σε λογισμικό και τεχνολογίες ιστού (OWASP Top-10-2017)

download pdf version Η εκ των έσω απειλή - Διαρροή δεδομένων

download pdf version Πρότυπα Ασφάλειας

download pdf version Ανάλυση Επικινδυνότητας

download pdf version Προστασία Κρίσιμων Υποδομών

download pdf version Ambient Intelligence: The Promise, the Price, and the Social Disruption, A Review of Security and Privacy Strategies in Leading Economies

download pdf version Ασφάλεια και Hacking στον Κυβερνοχώρο

download pdf version Ιομορφικό Λογισμικό

Ασφάλεια στη Διαδικτυακή Τηλεφωνία: Διαχείριση Περιστατικών Spam over Internet Telephony (SPIT)

download pdf version Σημειώσεις στην Στεγανογραφία Ήχου (Audio Steganography)

Security Management ISO 27001

Ασυνήθιστα μέτρα ασφάλειας: IDPS, Εξαπάτηση & Συμπεριφορική ανάλυση

Internet of Everything: No mercy for digital devices

ENISA NIS Directive

Οδηγίες για εκπόνηση εργασιών

Referencing & Citing - Harvard Style       

Συστάσεις για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας

Ειδικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Prevelakis, V., & Spinellis, D. (2007). The athens affair. Spectrum, IEEE, 44(7), 26-33. (παρουσίαση)

L. Adleman, An Abstract Theory of Computer Viruses

F. Cohen, Computer Viruses: Theory and Experiments

F. Cohen, Computational Aspects of Computer Viruses

A. Doumas, K. Mavroudakis, D. Gritzalis, S. Katsikas, Design of a neural network for computer viruses recognition and classification

Θέματα Εργασιών

Εργασίες 2016-2017

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα μερικής φοίτησης)

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα πλήρους φοίτησης)

Εργασίες 2015-2016

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα μερικής φοίτησης)

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα πλήρους φοίτησης)

Ενδεικτικές Εργασίες Ποιότητας Φοιτητών

download pdf version Κρίσιμες Πληροφοριακές και Επικοινωνιακές Υποδομές

download pdf version Ο ρόλος του Διαχειριστή Ασφάλειας (ICT Security Manager) σε Ασφαλειοκρίσιμα Πληροφοριακά Συστήματα

download pdf version Προστασία Ιδιωτικότητας και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Απανταχού Υπολογίζειν

Ώρες γραφείου

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω e-mail)

Υ.Δ. Αναγνωστοπούλου Αργυρώ - Αγγελική: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο anagnostopouloua at aueb dot gr)

Υ.Δ. Βασιλέλλης Ευστράτιος: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο vasilelliss at aueb dot gr)