Περιεχόμενο μαθήματος

  • Κοινωνία της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ασφάλεια, Εμπιστοσύνη, Προστασία.
  • Συστημική-ολιστική προσέγγιση της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας: Μέθοδοι, τεχνικές, εργαλεία ( CRAMM, COBRA, SBA κλπ.).
  • Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Ανάπτυξη ασφαλών Πληροφοριακών Συστημάτων: Επιστημολογικό πλαίσιο, μέθοδοι και τεχνικές.
  • Προστασία της προσωπικής ζωής (Οδηγίες ΟΟΣΑ, Συμβάσεις Συμβουλίου της Ευρώπης, Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ενωσης, Νόμος 2472/97, Νόμος 2774/99).
  • Διαχείριση ασφάλειας κρίσιμων υποδομών (critical infrastructure protection): Πολιτικές και τεχνολογίες.
  • Εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης.
  • Ερευνητικές τάσεις και προοπτικές.

Διαλέξεις Τρέχοντος Ακαδημαϊκού Εξαμήνου

download pdf version Εννοιολογική Θεμελίωση

 1η Διάλεξη στην Προστασία Κρίσιμων Υποδομών - Απρίλιος 2020

 2η Διάλεξη στην Προστασία Κρίσιμων Υποδομών - Απρίλιος 2020

 Ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας βάσει προτύπων

 CISSP Security Governance & Risk Management Domain

 Risk Assessment: STORM Method & Tool

 Risk Assessment ISO27005 Example

 Risk Treatment Example

download pdf version Ευπάθειες σε λογισμικό και τεχνολογίες ιστού (OWASP Top-10-2017)

download pdf version Η εκ των έσω απειλή - Διαρροή δεδομένων

download pdf version Προστασία Κρίσιμων Υποδομών Αερολιμένων

Υλικό για το μάθημα

download pdf version Πρότυπα Ασφάλειας

download pdf version Ανάλυση Επικινδυνότητας download pdf version Εργαστήριο CRAMM download pdf version Οδηγός χρήσης CRAMM

download pdf version Προστασία Κρίσιμων Υποδομών

download pdf version Ambient Intelligence: The Promise, the Price, and the Social Disruption, A Review of Security and Privacy Strategies in Leading Economies, March 2006

Συστάσεις για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας

download pdf version Ασφάλεια και Hacking στον Κυβερνοχώρο

download pdf version Ιομορφικό Λογισμικό

download pdf version Προστασία Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης : Στρατηγικός Σχεδιασμός, eGoverment Forum, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Σεπτέμβρης 2008

download pdf version Προστασία Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών της Δημόσιας Διοίκησης: Από τον προβληματισμό στις προτάσεις, Greek ICT Forum, Νοέμβριος 2008

Ασφάλεια στη Διαδικτυακή Τηλεφωνία: Διαχείριση Περιστατικών Spam over Internet Telephony (SPIT)

download pdf version e-Security Trends: Από το πρόσφατο παρελθόν στο προσεχές μέλλον, Greek ICT Forum, Οκτώβριος 2007

download pdf version Σημειώσεις στην Στεγανογραφία Ήχου (Audio Steganography)

Referencing & Citing - Harvard Style       

Security Management ISO 27001

Ασυνήθιστα μέτρα ασφάλειας: IDPS, Εξαπάτηση & Συμπ. ανάλυση (Dr. G. Stergiopoulos)

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Prevelakis, V., & Spinellis, D. (2007). The athens affair. Spectrum, IEEE, 44(7), 26-33. (παρουσίαση)

L. Adleman, An Abstract Theory of Computer Viruses

F. Cohen, Computer Viruses: Theory and Experiments

F. Cohen, Computational Aspects of Computer Viruses

A. Doumas, K. Mavroudakis, D. Gritzalis, S. Katsikas, Design of a neural network for computer viruses recognition and classification

Διαφάνειες Φροντιστηρίων

download pdf version Εισαγωγική Διάλεξη Εργαστηρίου

download pdf version Network Enumeration - Nmap

download pdf version Vulnerability Analysis - Nessus

download pdf version Common Vulnerability Scoring System

download pdf version Vulnerability Exploitation - Metasploit Framework

download pdf version Web Application Penetration Testing (σημειώσεις)

download pdf version Malware Sandboxing

download pdf version Cryptography - Cryptool

Θέματα Εξετάσεων

download pdf version Παλαιότερα θέματα

download pdf version Εξεταστική περίοδος 2006

download pdf version Εξεταστική περίοδος 2007

Θέματα Εργασιών

Εργασίες 2016-2017

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα μερικής φοίτησης)

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα πλήρους φοίτησης)

Εργασίες 2015-2016

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα μερικής φοίτησης)

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα πλήρους φοίτησης)

Εργασίες 2014-2015

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα μερικής φοίτησης)

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα πλήρους φοίτησης)

Εργασίες 2013-2014

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα μερικής φοίτησης)

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα πλήρους φοίτησης)

Εργασίες 2012-2013

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα μερικής φοίτησης)

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα πλήρους φοίτησης)

Εργασίες 2011-2012

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα μερικής φοίτησης)

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα πλήρους φοίτησης)

Εργασίες 2010-2011

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα πλήρους φοίτησης)

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα μερικής φοίτησης)

Εργασίες 2009-2010

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα πλήρους φοίτησης)

download pdf version Θέμα γραπτής εργασίας (τμήμα μερικής φοίτησης)

Εργασίες 2008-2009

download pdf version 1η Μελέτη Περίπτωσης

download pdf version 2η Μελέτη Περίπτωσης

download pdf version 3η Τελική Γραπτή Εργασία

Παλαιότερες Εργασίες

download pdf version Εργασία 2008

download pdf version Εργασία 2007

download pdf version Εργασία 2006

Ενδεικτικές Εργασίες Ποιότητας Φοιτητών

download pdf version Κρίσιμες Πληροφοριακές και Επικοινωνιακές Υποδομές

download pdf version Ο ρόλος του Διαχειριστή Ασφάλειας (ICT Security Manager) σε Ασφαλειοκρίσιμα Πληροφοριακά Συστήματα

download pdf version Προστασία Ιδιωτικότητας και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Απανταχού Υπολογίζειν

Παρουσιάσεις

download pdf version Συμμαχική άσκηση "Cyber Coalition 2010"

Ώρες γραφείου

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω e-mail)

Υ.Δ. Γεωργία Λύκου: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο lykoug at aueb dot gr)

Υ.Δ. Γιώργος Ιακωβάκης: Κατόπιν ραντεβού (επικοινωνήστε μέσω email στο giakovakis at aueb dot gr)