Η διαδικασία αξιολόγησης & εξετάσεων για το μάθημα Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) καθορίζεται όπως παρακάτω:

1.Εκπόνησης Γραπτής Εργασίας (Υποχρεωτική) που θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο INFOSEC - AUEB του μαθήματος: https://www.infosec.aueb.gr/ με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης /παράδοσης 4 εβδομάδων.

               ⮚Συντελεστής Βαρύτητας 30%

2.Εργαστηριακή Εξέταση των Πρακτικών Διαλέξεων/Μαθημάτων, με την ολοκλήρωση αυτών

               ⮚Συντελεστής Βαρύτητας 30%

3.Τελική Εξέταση Μαθήματος. Προσοχή! Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν MONO όσοι φοιτητές έχουν ΕΠΙΤΥΧΩΣ αξιολογηθεί: στην Γραπτή Εργασία  και στην Εργαστηριακή Εξέταση

               ⮚Συντελεστής Βαρύτητας 40%

Δικαίωμα Συμμετοχής τόσο στις επαναληπτικές εξετάσεις, όσο και σε κάθε είδους επιπλέον εξέταση, έχουν MONO όσοι φοιτητές έχουν ΕΠΙΤΥΧΩΣ αξιολογηθεί: στην Γραπτή Εργασία  και στην Εργαστηριακή Εξέταση