Περιεχόμενο μαθήματος

  • Βασικές έννοιες κυβερνοεπιθέσεων.
  • Τεχνικές και κατηγορίες επιθέσεων.
  • Διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας.
  • Μέθοδοι και εργαλεία τεχνικών ελέγχων τρωτοτήτων.
  • Penetration Testing με χρήση Python/Ruby.
  • Οργανωτικά μέτρα προστασίας.
  • Τεχνικά μέτρα προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών, δικτύων και ψηφιακών υποδομών.
  • Τεκμηρίωση έκθεσης τεχνικού ελέγχου τρωτοτήτων.
  • OWASP Top 10, OWASP SAMM.
  • Αντίστροφη Μηχανική (reverse engineering), παραμετροποίηση scripts για παραβίαση περιορισμών σε λειτουργικά συστήματα.

Διαλέξεις Ακαδημαϊκού Εξαμήνου

Τμήμα Πλήρους & Μερικής Φοίτησης