Οι παρουσιάσεις που περιλαμβάνονται στο υλικό για το μάθημα αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές που το παρακολουθούν. Εκπονήθηκαν από τον εκάστοτε αναφερόμενο συγγραφέα, ενίοτε με τη βοήθεια υποψήφιων διδακτόρων ή/και άλλων συνεργατών του. Η αξιοποίηση των παρουσιάσεων αυτών εκτός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πλαισίου είναι δυνατή εάν και εφόσον έχει προϋπάρξει άδεια από το συγγραφέα τους και εάν και εφόσον σε κάθε χρήση τους γίνεται ρητή μνεία στην αρχική μορφή της παρουσίασης.

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στο Δίκαιο της Πληροφορίας: Πλαίσιο, έννοιες, θεσμοί του δικαίου.
 • Το «Σύνταγμα» της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Πρόσβαση στην πληροφορία, προστασία προσωπικών δεδομένων, προστασία απορρήτου επικοινωνιών.
 • Η νομική διάσταση της ασφάλειας πληροφοριών, πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων.
 • Ειδικά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων: Επιτήρηση επικοινωνιών εργαζομένων, ζητήματα εναρμόνισης και σύγκρουσης μεταξύ απαιτήσεων ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων, προστασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο.
 • Ελευθερία του λόγου στην Κοινωνία της Πληροφορίας, με έμφαση σε ζητήματα διήθησης πληροφοριών, διάδοσης πλη­ροφορίας και α­­νταλλαγής απόψεων μέσω Διαδικτύου.
 • Παράνομο και αθέμιτο περιεχόμενο.
 • Νομικά ζητήματα διαχείρισης ταυτότητας στην ηλεκτρονική επικοινωνία.
 • Κανονιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών υπογραφών.
 • Ειδικά ζητήματα ηλεκτρονικών συμβάσεων.
 • Ζητήματα δικαίου ηλεκτρονικού εμπορίου με έμφαση σε ζητήματα ευθύνης, πληροφόρησης και διαφήμισης.
 • Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Προστασία λογισμικού, βάσεων δε­δομένων, ευρεσιτεχνίες λογισμικού, νομικά ζητήματα ανοιχτού λογισμικού, άδειες ανοιχτού λογισμικού.
 • Ζητήματα εγκληματικότητας και ποινικού δικαίου.
 • Ζητήματα δικαίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Τηλεπικοινωνιακή αγορά. Νομικά ζητήματα ανταγωνισμού, αδειοδοτήσεις. Δικαιώματα και υποχρεώσεις παρόχων και χρηστών.

Υλικό για το μάθημα

 • Δίκαιο της Πληροφορίας - Εισαγωγή (Παρουσίαση)
 • Δίκαιο της Πληροφορίας - Εισαγωγή (Υλικό)
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Παρουσίαση)
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Υλικό)
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Νόμος 2472/97
 • Δίκαιο της Πληροφορίας - Πνευματική Ιδιοκτησία (Παρουσίαση)
 • Δίκαιο της Πληροφορίας - Πνευματική Ιδιοκτησία (Υλικό)
 • Νόμος 2121/93
 • Δίκαιο της Πληροφορίας - Ελευθερία Λόγου (Παρουσίαση)
 • Δίκαιο της Πληροφορίας - Ηλεκτρονικό Έγκλημα - Κυβερνοέγκλημα (Παρουσίαση)
 • Δίκαιο της Πληροφορίας - Ποινικό Δίκαιο (Υλικό)
 • Ποινικό Δίκαιο ΤΠΕ
 • Δίκαιο της Πληροφορίας - Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Παρουσίαση)
 • Δίκαιο της Πληροφορίας - Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Υλικό)
 • Προεδρικό Διάταγμα 131 - 2003
 • Προεδρικό Διάταγμα 150 - 2001
 • Δίκαιο της Πληροφορίας - Ονοματοδοσία (Παρουσίαση)
 • Δίκαιο της Πληροφορίας - Ονοματοδοσία (Υλικό)
 • Κανονισμός Ονομάτων Χώρου 2011
 • Απόρρητο Επικοινωνιών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Δίκαιο της Πληροφορίας
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Σχέση αλληλοσυμπλήρωσης ή σύγκρουσης;
 • Κοινωνία και Οικονομία της Πληροφορίας: Θεσμική και Νομική Διάσταση
 • Η ρύθμιση του απορρήτου στις νέες συνθήκες της Κοινωνίας της Πληροφορίας
 • Security and Privacy: Convergence or contradiction?
 • Πόλη και (αν)Ασφάλεια: Λίγες σκέψεις για τις κάμερες στο Δημόσιο Χώρο
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο πεδίο των Εργασιακών Σχέσεων
 • Employees privacy vs. employers security: Can they be balanced?
 • ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 • Συνταγματική πρόσληψη των τεχνολογιών εξελίξεων και «νέα» δικαιώματα
 • (ΑΥΤΟ)ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ;
 • Η αρχή της απαγόρευσης της λογοκρισίας και η προστασία των ανηλίκων στις βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ
 • Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 • Ζητήματα προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιβάλλον του Διαδικτύου
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 • Study on security and countermeasures against SPAM (ENISA)
 • ANTI-SPAM REGULATION (OECD Task Force)
 • Convention on Cybercrime (Council of Europe)
 • CONVENTION ON CYBERCRIME (Council of Europe, ETS 185)
 • Promoting Data Protection by Privacy Enhancing Technologies (PETs)
 • Δίκαιο της Πληροφορίας - Γενικά
 • Δίκαιο της Πληροφορίας - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Δίκαιο της Πληροφορίας - Προσωπικά δεδομένα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
 • Δίκαιο της πληροφορίας - Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
 • Δίκαιο της πληροφορίας - Ηλεκτρονικό έγκλημα - Κυβερνοέγκλημα
 • Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Referencing & Citing - Harvard Style

Νομικό Πλαίσιο

 • Νόμος 2472/1997: Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Νόμος 3431/2006: Νομικό Πλαίσιο παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Νόμος 3471/2006: Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Νόμος 2121/1993: Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα
 • ΑΔΑΕ: Κανονισμός για τη διασφάλιση του Απορρήτου στο Διαδίκτυο
 • ΑΔΑΕ: Κανονισμός για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσίων
 • Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (domain names) με κατάληξη .gr
 • Προεδρικό Διάταγμα 131/2003: Νομικές Πτυχές υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Ηλεκτρονικό Εμπόριο)
 • Προεδρικό Διάταγμα 150/2001: Νομικό Πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές  

Θέματα Εργασιών

 • Προτεινόμενα Θέματα Εργασίων

Εκπονημένες Εργασίες (2009-2010)

 • Computer and Internet Forensicss
 • E-signatures
 • Napster
 • Spam Laws
 • SPAM Ελληνικό Πλαίσιο
 • Άδειες, αδειοδοτήσεις και διαχείριση φάσματος
 • Διανοητική Ιδιοκτησία κώδικα ανοιχτού λογισμικού Ιστού(Web)
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Καθολική Yπηρεσία και Δικαιώματα Τελικών Χρηστών
 • Παράνομη πρόσβαση – παρεμβολή – υποκλοπή σε συστήματα
 • Περίπτωση Pirate Bay
 • Προστασία Λογισμικού
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στα Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα
 • Τόπος Τέλεσης του Διαδικτυακού Εγκλήματος