Η έρευνα αποτελεί το βασικό αντικείμενο της δραστηριότητας των μελών της Ερευνητικής Ομάδας μας. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δημοσιεύονται στις διατριβές των μελών της Ερευνητικής Ομάδας, καθώς και σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επίσης, τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας μας συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, καθώς και στην εκπαίδευση στις ΤΠΕ, μέσω της συγγραφής μονογραφιών, δοκιμίων, κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, εκπαιδευτικών εγχειριδίων και της προετοιμασίας επικουρικού διδακτικού υλικού (πχ. εργαστηριακές ασκήσεις, βιντεοδιαλέξεις κλπ.). Επιπλέον, τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας μας έχουν αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια των πρακτικών έγκυρων διεθνών συνεδρίων ή εξειδικευμένων βιβλίων που αναφέρονται σε ειδικά ζητήματα της γνωστικής μας περιοχής. Τέλος, οι απόψεις και οι προβληματισμοί των μελών της Ερευνητικής Ομάδας παρουσιάζονται σε συναντήσεις εργασίας, σε ημερίδες και σε συνέδρια που επικεντρώνονται σε σχετικά επιστημονικά θέματα.

Ενα μεγάλο μέρος των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων της έρευνας της Ερευνητικής Ομάδας μας παρατίθεται στη συνέχεια. Ορισμένες από τις δημοσιεύσεις αυτές είναι πλήρως προσπελάσιμες (ανάγνωση, εκτύπωση, αποθήκευση), μέσω του ιστότοπου, σε κάθε ενδιαφερόμενο. Κάποιες άλλες μπορούν να καταστούν διαθέσιμες σε συνεννόηση με το συγγραφέα τους. Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών του ιστοτόπου, οι πλήρως προσπελάσιμες δημοσιεύσεις διατίθενται σε μορφή pdf. Επιπλέον, τα στοιχεία των δημοσιεύσεων συνοδεύονται από το μέγεθος (on disk) του σχετικού αρχείου.

Οι εργασίες των μελών της Ερευνητικής Ομάδας μας παρατίθενται στη συνέχεια, ομαδοποιημένες ως εξής:

Διατριβές
Βιβλία, μονογραφίες, δοκίμια
Επιμέλεια πρακτικών διεθνών συνεδρίων
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
Αρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
Posters
Τεχνικές Αναφορές
Ανακοινώσεις, μετά από πρόσκληση, σε επιστημονικά συνέδρια
Ανακοινώσεις σε διάφορα συνέδρια, ημερίδες και συναντήσεις εργασίας
Επικουρικό διδακτικό υλικό