Βασικό γνωστικό πεδίο

Επιμέρους γνωστικό πεδίο

Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)

Ασφάλεια στην Υπολογιστική Νέφους

Διαχείριση Επικινδυνότητας Συστημάτων Υπολογιστικής Νέφους

Έλεγχος Παρείσδυσης (Penetration Testing) στην Υπολογιστική Νέφους

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)

Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Μορφότυποι Χρήσης και Χρηστών (User/Usage Profiling)

Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε Smartphones

Δικανική Πληροφορική των Smartphones

Μοντέλα Ασφάλειας

Ιομορφικό Λογισμικό

Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο

Δικανική Πληροφορική των Web browsers

Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα των Web browsers

Ασφάλεια Εφαρμογών (Application Security)

Ανάπτυξη Μεθόδων για Εντοπισμό Σφαλμάτων στον Πηγαίο Κώδικα

Απειλές/Ευπάθειες Εφαρμογών

Έλεγχος Aσφάλειας Εφαρμογών

Ασφάλεια Κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια σε συστήματα Διαδικτυακής Τηλεφωνίας (Voice over IP)

Ασφάλεια σε περιβάλλοντα Pervasive Computing, Ubiquitous Computing και Ambient Intelligence

Πρωτόκολλα Ασφαλών Ηλεκτρονικών Διαδικασιών (e-voting)

Ασφάλεια Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Ανάπτυξη Ασφαλών Πληροφοριακών Συστημάτων

Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Ασφαλών Πληροφοριακών Συστημάτων

Ενσωμάτωση Ιδιωτικότητας στις Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Πολιτικών και Ανάπτυξη Μεταπολιτικών Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Οντολογίες Ασφάλειας και Διαχείριση Επικινδυνότητας

Πιθανοτικά-αγνωστικά πρωτόκολλα ελέγχου προσπέλασης

Μοντέλα Outsourcing της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία

Διασφάλιση διαχρονικής εγκυρότητας ψηφιακών υπογραφών

Διανομή Certificate Status Information

Διαδικτυακές Ψηφιακές Σφραγίδες

Ιομορφικό Λογισμικό

Συστήματα, Μέθοδοι και Τεχνικές Προστασίας από Ιομορφικές Προσβολές

Τεχνολογίες Προστασίας Ιδιωτικότητας (PET)

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Ρrivacy Εnhancing Τechnologies (PET)

Ανάπτυξη Τεχνολογίας Infomediaries

Ασφάλεια στο Εκπαιδευτικό και Κοινωνικό Πλαίσιο

Πολιτική Ανυπακοή στον Κυβερνοχώρο

Διαδικτυακές Τοπολογίες, Οργανωσιακά Μοντέλα και Ασφάλεια στις ΤΠΕ

Μεθοδολογίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ασφάλεια στις ΤΠΕ