Η διαδικασία αξιολόγησης & εξετάσεων για το μάθημα Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) καθορίζεται όπως παρακάτω:

1.Εκπόνησης Γραπτής Εργασίας (Υποχρεωτική) που θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο INFOSEC - AUEB του μαθήματος: https://www.infosec.aueb.gr/ με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης /παράδοσης 4 εβδομάδων.

               ⮚Συντελεστής Βαρύτητας 30%

2.Εργαστηριακή Εξέταση των Πρακτικών Διαλέξεων/Μαθημάτων, με την ολοκλήρωση αυτών

               ⮚Συντελεστής Βαρύτητας 30%

3.Τελική Εξέταση Μαθήματος. Προσοχή! Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν MONO όσοι φοιτητές έχουν ΕΠΙΤΥΧΩΣ αξιολογηθεί: στην Γραπτή Εργασία  και στην Εργαστηριακή Εξέταση

               ⮚Συντελεστής Βαρύτητας 40%

Δικαίωμα Συμμετοχής τόσο στις επαναληπτικές εξετάσεις, όσο και σε κάθε είδους επιπλέον εξέταση, έχουν MONO όσοι φοιτητές έχουν ΕΠΙΤΥΧΩΣ αξιολογηθεί: στην Γραπτή Εργασία  και στην Εργαστηριακή Εξέταση

 

Αναρτήθηκε η γραπτή εργασία για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 του μαθήματος "Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων".

Η εκφώνηση της εργασίας είναι διαθέσιμη στη σελίδα του μαθήματος.

Εκ μέρους του διδάσκοντα Δρ. Δεδούση Παναγιώτη, σας ενημερώνουμε ότι οι διαφάνειες της διάλεξης στο Risk Assessment είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του μαθήματος.

Εκ μέρους του διδάσκοντα Δρ. Δεδούση Παναγιώτη, σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία παράδοσης της εργασίας διορθώθηκε στην εκφώνηση. Οι εργασίες θα πρέπει να διαβιβασθούν, ως συμπιεσμένο αρχείο pdf, ηλεκτρονικά στο διδάσκοντα, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024, (<17:00) (σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση και όσες εργασίες υποβληθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα δεν θα αξιολογηθούν).

Υποκατηγορίες